PLgruppen

LSO/LBE


LSO.

Ägare och nyttjanderättshavare ska, i skälig omfattning, hålla utrustning för släckning och livräddning vid brand samt vidta åtgärder för att förebygga att skador uppkommer till följd av brand enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Det är räddningstjänsten som utför tillsyn över att verksamheter följer aktuell lag och gällande föreskrifter exempelvis genom att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Räddningstjänsten får meddela föreläggande om de anser att nyttjanderättshavaren brister i sitt brandskydd och i vissa fall kan vite utgå.

Vid ett erhållet föreläggande kan det vara svårt för den enskilde att veta vilka brandskyddsåtgärder som är möjliga att genomföra för att uppfylla lagkraven men där kostnader för åtgärderna också ska vara skäliga.

PL gruppen arbetar tillsammans med erfarna brandingenjörer vars arbete är att hitta lösningar på befintliga problem i byggnader där brandskyddet brister. Brandkonsulterna tar fram lösningsförslag som uppfyller lagkraven samtidigt som de är kostnadseffektiva för kunden. PL gruppen samordnar därefter valet av lösningar med utsedda entreprenörer och konsulter för att kunden ska få ett färdigt resultat inom angiven tid.


LBE.


När det gäller brandfarliga och explosiva varor är det myndigheter och kommuner (Räddningstjänsten) som utövar tillsyn hos de verksamheter som hanterar dessa varor. Hantering innebär varor som bland annat tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, och återvinns, dvs allt som kan göras med de explosiva varorna. I lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor finns det flera krav och föreskrifter som gäller hantering och förvaring. Om räddningstjänsten anser att det finns brister i hanteringen och förvaringen kan föreläggande eller i värsta fall vite meddelas.

Vid ett erhållet föreläggande kan det vara svårt för den enskilde att veta vilka brandskyddsåtgärder som är möjliga att genomföra för att uppfylla lagkraven men där kostnader för åtgärderna också ska vara skäliga.

PL gruppen arbetar tillsammans med erfarna brandingenjörer vars arbete är att hitta lösningar inom de områden där brandskyddet brister och eller där brist i hantering finns. Brandkonsulterna tar fram lösningsförslag som uppfyller lagkraven samtidigt som de är kostnadseffektiva för kunden. PL gruppen samordnar därefter valet av lösningar med utsedda entreprenörer och konsulter för att kunden ska få ett färdigt resultat inom angiven tid.

Kontaktperson

Filippa Rosenberg

Byggingenjör


info@plgruppen.se

0709-78 10 75